fbpx

Start på lösenperiod för teckningsoption Envirologic TO 2 B

Envirologic AB (publ) (”Envirologic” eller ”Bolaget”) genomförde i juni 2016 en företrädesemission av Units, innefattande aktier av serie B samt teckningsoptioner TO 1 B och TO 2 B. Måndagen den 1 april 2019 inleds lösenperioden för teckningsoptionerna Envirologic TO 2 B. Lösenperioden äger rum 1 april – 15 april 2019.

En (1) teckningsoption TO 2 B ger rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B i Envirologic. Enligt villkoren för teckningsoption TO 2 B ska lösenpriset vara 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen under den period om tio handelsdagar som slutar sju bankdagar innan första dagen i teckningsperioden, dock lägst 3,50 kronor och högst 7,00 kronor. Lösenkursen har i enlighet med detta bestämts till 3,50 kronor.

Utnyttjande av teckningsoptioner TO 2 B, direktregistrerade innehavare

Direktregistrerade innehavare (innehav på VP-konto) av teckningsoptioner TO 2 B ska anmäla lösen av teckningsoptioner genom att fylla i och skicka in anmälningssedel för lösen av Envirologic TO 2 B, så att den är emissionsinstitutet Aktieinvest tillhanda senast måndagen den 15 april 2019. Observera att även betalning för de nya aktierna ska vara Aktieinvest tillhanda senast den 15 april 2019, i enlighet med instruktioner på anmälningssedeln.

Anmälningssedel kan laddas ner på:

a)         Envirologics hemsida, www.envirologic.se
b)         Aktieinvests hemsida, www.aktieinvest.se
c)         Spotlight Stock Market, www.spotlightstockmarket.com
d)         Emissionstorget, www.emtorget.se

Samtliga direktregistrerade innehavare får även vd-brev med information om lösen av teckningsoptioner Envirologic TO 2 B samt anmälningssedel hem i brevlådan.

Utnyttjande av teckningsoptioner TO 2 B, förvaltarregistrerade innehavare

Förvaltarregistrerade innehavare (innehav på aktiedepå, ISK-konto eller kapitalförsäkring) av teckningsoptioner TO 2 B ska anmäla lösen av teckningsoptioner genom att kontakta sin förvaltare och följa förvaltarens instruktioner avseende betalning etc. Detta bör ske i god tid före måndagen den 15 april 2019, då olika förvaltare har olika handläggningstider.

Förvaltarregistrerade innehavare (dock ej de som har sitt innehav i en kapitalförsäkring) får även vd-brev med information om lösen av teckningsoptioner Envirologic TO 2 B hem i brevlådan.

Handel med Envirologic TO 2 B

De innehavare som inte önskar utnyttja sina teckningsoptioner TO 2 B rekommenderas att sälja dem på Spotlight Stock Market så att någon annan kan utnyttja teckningsoptionerna istället. Teckningsoptionen Envirologic TO 2 B handlas på Spotlight Stock Market till och med torsdagen den 11 april 2019. Teckningsoptioner som inte utnyttjas eller säljs förfaller och blir värdelösa.

Utfall och leverans av nya aktier

Utfallet av lösen av teckningsoption TO 2 B kommer att publiceras via pressmeddelande omkring tisdagen den 23 april 2019.

De nya aktierna kommer att levereras till tecknarnas konto som interimsaktier (Envirologic IA). Därefter kommer de att tas upp till handel på Spotlight Stock Market så snart emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket och Euroclear, vilket beräknas vara klart i mitten av maj 2019.

Fullständiga villkor för Envirologic TO 2 B

Fullständiga villkor för Envirologic TO 2 B finns tillgängliga i det memorandum som styrelsen för Envirologic upprättade i samband med företrädesemissionen i juni 2016.

Memorandumet kan laddas ner på:

a)         Envirologics hemsida, www.envirologic.se
c)         Spotlight Stock Market, www.spotlightstockmarket.com
d)         Emissionstorget, www.emtorget.se

Handlingar enligt Aktiebolagslagen

Handlingar enligt Aktiebolagslagen 14 kap 32 § finns att ladda ner på bolagets hemsida www.envirologic.se:

a)    Emissionsbeslutet från juni 2016;
b)    Bolagsordningen;
c)    Årsredovisningen för räkenskapsåret 2017;
d)    Revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2017;
e)    Styrelsens redogörelse för händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning, vilka har inträffat efter det att årsredovisningen för 2017 lämnades; och
f)     Revisorns yttrande över styrelsens redogörelse.

ISIN-kod Envirologic TO 2 B

ISIN-kod för Envirologic TO 2 B är SE0008586424.

Antal teckningsoptioner TO 2 B och möjlig intäkt från lösen

Antal teckningsoptioner Envirologic TO 2 B uppgår till 1 333 220 stycken. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kommer Envirologic att tillföras cirka 4,3 mnkr, efter emissionskostnader om cirka 0,3 mnkr.

Värdering av Envirologic

Antalet aktier i Envirologic uppgår före optionslösen till 8 692 191 stycken (inräknat A- och B-aktier). Värderingen av bolaget vid lösenkurs 3,50 kronor uppgår därmed till 30,4 mnkr exklusive nettoskuldsättning och 21,3 mnkr efter avdrag för nettokassa om 9,1 mnkr, även kallat företagsvärde (Enterprise Value, EV).

Kontaktuppgifter för eventuella frågor

Kontaktuppgifter till Envirologic respektive emissionsinstitutet Aktieinvest avseende frågor om lösen av teckningsoptioner Envirologic TO 2 B:

Envirologic kontaktuppgifter
Telefon: 018 – 39 82 30
E-post: info@envirologic.se

Aktieinvest kontaktuppgifter
Telefon: 08 – 506 517 95
E-post: emission@aktieinvest.se

Uppsala den 1 april 2019
Styrelsen i Envirologic AB (publ)

För mer information

Mer information finns på www.envirologic.se
kontakta Jan Sandberg via jan.sandberg@envirologic.se
eller per telefon 018-39 82 30

Om Envirologic

Envirologic är ett miljövårdsföretag och en ledande global leverantör av automatiserade tvättlösningar för svåra arbetsmiljöer. Envirologic har utvecklat och patenterat bland annat en tvättrobot som hjälper kunderna att på ett kostnadseffektivt sätt, skapa rena och hygieniska miljöer utan att äventyra hälsan hos de anställda. Med omfattande kunskaper inom utvalda branscher erbjuder Envirologic flexibla, helintegrerade tvättlösningar och den service som krävs för problemfri drift. Envirologic grundades 1999 och är ett publikt aktiebolag (XSAT: ENVI) med verksamhet i 18 länder över hela världen genom lokala kontor och ett växande partnernätverk. Envirologic AB har sin verksamhet i Uppsala.

Vill du boka demo eller begära offert?

Fyll i dina kontaktuppgifter så hör vi av oss.