fbpx

Kommuniké från Årsstämma i Envirologic AB (publ)

Envirologic AB (publ) höll Årsstämma den 25:e april 2019 i Uppsala.
Samtliga beslut fattades enhälligt. Stämmans väsentligaste beslut var:

  • Balans- och resultaträkning för 2018 fasställdes.
  • Beslöts att disponera bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen i enlighet med styrelsens förslag, vilket innebär att resultatet överförs till ny räkning.
  • Beslöts att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.
  • Beslöts att inga styrelsearvoden skall utgå till styrelseledamöter och styrelsesuppleant som är delägare i bolaget, vilket i detta fall innebär att inga arvoden utgår.
  • Beslöts att välja om sittande styrelse: Kenneth Alness, Leif Glantz, Bjarne Graff, Anders Lif och Jan Sandberg. Till styrelsesuppleant omvaldes Christer Pamrin
  • Beslöts att tillsätta en valberedning bestående av: Leif Glantz, Anders Landelius och Christer Pamrin (valberedningens ordförande).
  •  Beslöts att bemyndiga styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemissioner av aktier och/eller emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Vidare beslutade stämman att styrelsen bemyndigas att besluta om att emissioner ska kunna ske mot kontant betalning, mot apportegendom och/eller genom kvittning, eller i övrigt förenat med villkor.

För mer information

Mer information finns på www.envirologic.se

Kontakta Jan Sandberg via jan.sandberg@envirologic.se

eller per telefon 018-39 82 30

Om Envirologic

Envirologic är ett miljövårdsföretag och en ledande global leverantör av automatiserade tvättlösningar för svåra arbetsmiljöer. Envirologic har utvecklat och patenterat bland annat en tvättrobot som hjälper kunderna att på ett kostnadseffektivt sätt, skapa rena och hygieniska miljöer utan att äventyra hälsan hos de anställda. Med omfattande kunskaper inom utvalda branscher erbjuder Envirologic flexibla, helintegrerade tvättlösningar och den service som krävs för problemfri drift. Envirologic grundades 1999 och är ett publikt aktiebolag (XSAT: ENVI) med verksamhet i 18 länder över hela världen genom lokala kontor och ett växande partnernätverk. Envirologic AB har sin verksamhet i Uppsala.

Vill du boka demo eller begära offert?

Fyll i dina kontaktuppgifter så hör vi av oss.