fbpx

Kommuniké från årsstämma i Envirologic AB (publ)

Publicerat: 2022-07-04 18:00:00

(Detta pressmeddelande är en kopia på ett tidigare utskickat pressmeddelande. Då ett tekniskt problem förorsakat att det inte gått ut till samtliga kanaler så skickas det därmed ut på nytt.)

Envirologic AB (publ) har hållit årsstämma den 29 april 2022 varvid dessa väsentliga beslut fattades enhälligt:

  • Balans- och resultaträkning för 2021 fastställdes
  • Beslutades att disponera bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen i enlighet med styrelsens förslag
  • Beslöts att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021
  • Beslutades att välja Leif Glantz, Anna Leinder, Anders Lif, Martin Pamrin (samtliga omval), Anders Landelius (nyval) och Ulf Stern (nyval) till  styrelseledamöterl) samt Stefan Kaiser (omval) till styrelsesuppleant
  • Beslutades att välja Linda Sandler (omval) till revisor och Sten Åke Eriksson (omval) till revisorssuppleant för tiden till slutet av nästa årsstämma
  • Beslöts att tillsätta en valberedning bestående av Leif Glantz (omval), Anders Landelius (omval), Anders Lif (omval, valberedningens ordförande) samt Martin Pamrin (nyval)
  • Beslutades att arvodera Anders Landelius, Anna Leinder, Stefan Kaiser och Ulf Stern och att i övrigt skall inga styrelsearvoden utgå
  • Beslutades efter diskussion att inte bemyndiga styrelsen att fatta beslut om emissioner utan att man i ett sådant läge i stället får kalla till extra bolagsstämma

För ytterligare information, kontakta Martin Pamrin, VD

Martin Pamrin, VD
Tel:       +46(0)18-39 82 30
E-post: martin.pamrin@envirologic.se

Envirologic AB är en ledande global leverantör av system för automatisk högtryckstvättning för hälsovådliga miljöer. Envirologic har utvecklat och patenterat tvättroboten EVO Cleaner som minimerar manuellt hälsovådligt tvättarbete och hjälper bolagets kunder att på ett kostnadseffektivt sätt skapa rena och hygieniska miljöer. Historiskt har lantbruk, och mer specifik djurhushållning, varit den dominerade marknaden men potentialen i andra branscher såsom logistik och industri bedöms betydande. Envirologic är noterat på Spotlight Stock Market (XSAT: ENVI).

Vill du boka demo eller begära offert?

Fyll i dina kontaktuppgifter så hör vi av oss.