fbpx

Kommuniké från Årsstämma i Envirologic AB (publ)

Publicerat: 2021-04-23 13:19:09

Envirologic AB (publ) höll Årsstämma den 23 april 2021. I syfte att motverka spridningen av det virus som orsakar covid-19 genomfördes stämman med enbart poströstning, utan fysiskt deltagande.

Samtliga beslut fattades enhälligt. Stämmans väsentligaste beslut var:

  • Balans- och resultaträkning för 2020 fastställdes.
  • Beslöts att disponera bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen i enlighet med styrelsens förslag.
  • Beslöts att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.
  • Beslöts att välja Leif Glantz, Anna Leinder och Anders Lundström (samtliga omval) samt Anders Lif (nyval, tidigare suppleant) och Martin Pamrin (nyval) som styrelseledamöter och att välja Stefan Kaiser (nyval) till styrelsesuppleant.
  • Till huvudansvarig revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma omvaldes Linda Sandler.
  • Beslöts att tillsätta en valberedning bestående av: Leif Glantz, Anders Landelius och Anders Lif (valberedningens ordförande).
  • Beslöts att arvodera Anna Leinder, Anders Lundström och Stefan Kaiser med ett (1) prisbasbelopp vardera. I övrigt skall inga styrelsearvoden utgå.
  • Beslöts att bemyndiga styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner. Vidare beslöts att styrelsen bemyndigas att besluta om att emissioner ska kunna ske mot kontant betalning, mot apportegendom och/eller genom kvittning, eller i övrigt förenas med villkor. Bemyndigandet gäller i den mån beslut om nyemission inte behöver fattas eller godkännas av bolagsstämman enligt 16 kap. aktiebolagslagen eller annars för att följa god sed på aktiemarknaden.

För ytterligare information, kontakta VD Johan Wennerberg.

Johan Wennerberg
Tel +4618398230
E-mail johan.wennerberg@envirologic.se

Envirologic är ett miljöteknikföretag som har utvecklat och patenterat ett robotsystem för kostnadseffektiv rengöring i hälsovådliga miljöer. Bolaget är en ledande global leverantör av automatiserade tvättlösningar inom bland annat grisproduktion. Envirologic är ett publikt aktiebolag (XSAT: ENVI) med huvudkontor i Uppsala.

Vill du boka demo eller begära offert?

Fyll i dina kontaktuppgifter så hör vi av oss.