fbpx

Kommuniké från årsstämma i Envirologic AB (publ)

Envirologic AB (publ) höll Årsstämma den 24 april 2020 i Uppsala.
Samtliga beslut fattades enhälligt. Stämmans väsentligaste beslut var:

  • Balans- och resultaträkning för 2019 fastställdes.
  • Beslöts att disponera bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen i enlighet med styrelsens förslag.
  • Beslöts att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.
  • Beslöts att välja om sittande styrelseledamöter Leif Glantz, Jan Sandberg och Kenneth Alness, samt att välja tidigare styrelsesuppleant Christer Pamrin som ordinarie styrelsemedlem. Beslöts också att välja av valberedningen föreslagna Anna Leinder och Anders Lundström som styrelseledamöter. Till styrelsesuppleant valdes tidigare styrelsemedlem Anders Lif.
  • Beslöts att tillsätta en valberedning bestående av: Leif Glantz, Anders Landelius och Christer Pamrin (valberedningens ordförande).
  • Beslöts att arvodera Anna Leinder, Anders Lundström och Kenneth Alness med ett (1) prisbasbelopp vardera, i övrigt skall inga styrelsearvoden utgå.
  • Beslöts att bemyndiga styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemissioner av aktier och/eller emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Vidare beslutade stämman att styrelsen bemyndigas att besluta om att emissioner ska kunna ske mot kontant betalning, mot apportegendom och/eller genom kvittning, eller i övrigt förenat med villkor.

För ytterligare information kontakta:

VD Johan Wennerberg
Tel 018-398230
e-mail johan.wennerberg@envirologic.se
Hemsida www.envirologic.se

Johan Wennerberg
Tel +4618398230
E-mail johan.wennerberg@envirologic.se

Envirologic är ett miljöteknikföretag som har utvecklat och patenterat ett robotsystem för kostnadseffektiv rengöring i hälsovådliga miljöer. Bolaget är en ledande global leverantör av automatiserade tvättlösningar inom bland annat grisproduktion. Envirologic är ett publikt aktiebolag (XSAT: ENVI) med huvudkontor i Uppsala.

Vill du boka demo eller begära offert?

Fyll i dina kontaktuppgifter så hör vi av oss.