fbpx

Kallelse till Årstämma 2022 Envirologic AB (publ)

Publicerat: 2022-03-25 14:25:10

Aktieägarna i Envirologic AB (publ), 556572-1775 (nedan ”Bolaget”) kallas till årsstämma
den 29 april 2022 kl. 10:00 i Bolagets lokaler Söderforsgatan 1, 752 28 Uppsala.

Anmälan och rätt att delta

Rätt att delta i årsstämman har den som

 • dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 21 april 2022, samt
 • dels senast kl.12:00 den 26 april 2022 till Bolaget anmält sin avsikt att delta i årsstämman.

Anmälan kan göras per post till Envirologic AB (publ), Söderforsgatan 1, 752 28 Uppsala eller per e-post till VD martin.pamrin@envirologic.se. Uppge namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt aktieinnehav vid anmälan. Behörighetshandlingar, såsom fullmakter och registreringsbevis bör i förekommande fall sändas till Bolaget före stämman. Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden kan göra anmälan härom inom den tid och på det sätt som angivits ovan. Fullmaktsformulär för ombud tillhandahålls på www.envirologic.se.

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste hos förvaltaren i god tid före den 21 april 2022 begära tillfällig omregistrering (rösträttsregistrering) av aktierna för att kunna delta i stämman.

Förslag till föredragningslista på stämman

§1 Stämmans öppnande av styrelsens ordförande.

§2 Upprättande och godkännande av röstlängd.

§3 Val av ordförande vid stämman.

§4 Godkännande av dagordningen.

§5 Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.

§6 Prövning av om stämman blivit sammankallad i laga ordning.

§7 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.

§8 VD:s anförande samt i förekommande fall redogörelse av Bolagets revisor.

§9 Beslut om

 1. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
 2. dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
 3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och tidigare VD Johan Wennerberg

§10 Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.

§11 Val av styrelse och revisorer.

§12 Fastställande av arvode till styrelse och revisor.

§13 Val av Valberedning.

§14 Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner.

§15 Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§16 Stämmans avslutande

Förslag till beslut vid årsstämman i Envirologic AB

Följande förslag kommer att framställas på bolagsstämman

§ 9 b) Förslag till disposition av bolagets resultat.
Styrelsen föreslår att ansamlad förlust 8 339 485 kr, årets förlust 1 191 726 kr och överkursfond 19 498 240 kr disponeras så att i ny räkning överföres 9 967 029 kr.

§ 10 Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.
Valberedningen föreslår att sex styrelseledamöter och en styrelsesuppleant skall väljas. Enligt bolagsordningen skall styrelsen bestå av lägst fyra och högst sju styrelseledamöter samt högst två styrelsesuppleanter.

§ 11 Val av styrelse och revisorer.

 • Valberedningen föreslår omval av Anders Lif, Leif Glantz, Anna Leinder och Martin Pamrin samt nyval av Anders Landelius och Ulf Stern. Till styrelsesuppleant föreslås omval av Stefan Kaiser
 • Valberedningen föreslår att välja Linda Sandler till revisor och Sten Åke Eriksson till revisorssuppleant.

Yttrande beträffande valberedningens förslag till nyval av styrelsemedlemmar
Valberedningen har som underlag till sitt förslag genomfört en utvärdering av styrelsen och dess arbete.  Utifrån bolagets långsiktiga strategiska utvecklingsriktning har särskild fokus lagts på bedömningen av styrelsens kompetens, erfarenhet och bakgrund.

Kort CV av nya styrelsemedlemmar.
Anders Landelius, född 1948. Pwc 1971-2004 revisor i Sverige, Finland, Baltikum och Mexico och från 1993 ansvarig för Corporate Finance i Norden. 2004 Egen investeringsverksamhet inklusive huvudägare i Konfektyrfabriken Aroma som omsätter 300 mkr. Författare till böckerna Att köpa företag utomlands (1995) och Fokusera på aktieägarvärdet (1998). Pol Mag från Uppsala och Stockholms universitet 1971 Ledamot i valberedningen sedan 2019.
Anses vara oberoende gentemot Envirologic AB och bolagsledningen.
Äger 337 000 B-aktier via bolag per dagen för denna kallelse.
 

Ulf Stern, född 1957. Grundare av affärssystemleverantören IFS AB 1981. Perioden 2015-2021 också delvis affärsrådgivare åt startups och LEAD/inkubatorverksamhet i Linköpings Science Park samt bolag i tillväxtfas. Sedan 2021 tf VD i agtechbolaget Agricam AB. 40 års erfarenhet av utveckling av affärsmodeller och exekvering kring sälj, produktmarknadsföring, tillväxt/internationalisering och partnerutveckling. Studerat Industriell Ekonomi vid Linköpings Universitet 1977-1981. Anses vara oberoende gentemot Envirologic AB och bolagsledningen. Äger inga aktier vare sig privat eller via bolag per dagen för denna kallelse.

§ 12 Fastställande av arvode till styrelse och revisor
Valberedningen föreslår att arvodera Anna Leinder, Anders Landelius Stefan Kaiser, och Ulf Stern med 1 (ett) prisbasbelopp vardera, i övrigt skall inga styrelsearvoden utgå. Styrelsemedlemmars eventuella operativa arbete samt revisorernas arbete ska arvoderas enligt räkning som skall godkännas av VD.

§ 13 Val av Valberedning
De ägarkonstellationerna nedan utgör tillsammans >35% av röstetalet för samtliga aktier i Envirologic AB och föreslår gemensamt:

 1. Att valberedningen skall bestå av 4 personer.
 2. Omval av Anders Lif, Leif Glantz och Anders Landelius samt nyval av Martin Pamrin
 3. Anders Lif som ordförande i valberedningen
 4. Valberedningens uppgift skall, primärt, vara att föreslå Årsstämman:

          i. Antal ordinarie styrelseledamöter och antal styrelsesuppleanter

          ii. Lämpliga styrelsemedlemmar, såväl ordinarie som suppleanter

          iii. Styrelsearvoden.

§ 14 Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner
Beslut att bemyndiga styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner varvid styrelsen bemyndigas att besluta om att emissioner ska kunna ske mot kontant betalning, mot apportegendom och/eller genom kvittning, eller i övrigt förenas med villkor.  Syftet med förslaget är att ge styrelsen handlingsfrihet i samband med eventuella företagsförvärv, kapitalanskaffning och vid rekryteringar.  

Fullständiga och slutliga förslag till beslut enligt ovan samt årsredovisning och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget och sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress innan årsstämman. Sagda handlingar samt fullmaktsformulär kommer även finnas tillgängliga på Bolagets webbplats, www.envirologic.se

Övrigt

Bolaget har för närvarande 9 867 453 utestående aktier, varav 395 100 aktier av serie A (10 röster/aktie) och 9 472 353 aktier av serie B (1 röst/aktie). Antalet röster är 13 423 353.

Om Envirologic

Envirologic AB är en ledande global leverantör av system för automatisk högtryckstvättning för

hälsovådliga miljöer. Envirologic har utvecklat och patenterat tvättroboten EVO Cleaner som minimerar manuellt hälsovådligt tvättarbete och hjälper bolagets kunder att på ett kostnadseffektivt sätt skapa rena och hygieniska miljöer. Historiskt har lantbruk, och mer specifik djurhushållning, varit den dominerade marknaden men potentialen i andra branscher såsom logistik och industri bedöms betydande. Envirologic har ett partnernätverk bestående av distributörer i ett tjugotal länder där Europa står för merparten av försäljningen men även t.ex. Japan, Kina är betydande och en rad andra marknader är under utveckling.

Envirologic AB har sin verksamhet i Uppsala. Här leds och bedrivs produktutveckling, tillverkning, marknadsföring och försäljning.

För ytterligare information se www.envirologic.se eller kontakta VD Martin Pamrin via martin.pamrin@envirologic.se eller 018-39 82 30.

Uppsala i mars 2022

Styrelsen i Envirologic AB (publ)

Vill du boka demo eller begära offert?

Fyll i dina kontaktuppgifter så hör vi av oss.