fbpx

Kallelse till årsstämma i Envirologic AB (publ)

Uppsala 2020-03-26

Kallelse till årsstämma i Envirologic AB (publ)

Aktieägarna i Envirologic AB (publ), 556572-1775 (nedan ”Bolaget”) kallas till årsstämma
den 24 april 2020 kl. 13.00 i Bolagets lokaler Söderforsgatan 1, 752 28 Uppsala.

Anmälan och rätt att delta

Rätt att delta i årsstämman har den som

 • dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 18 april 2020, samt
 • dels senast kl.12:00 den 21 april 2020 till Bolaget anmält sin avsikt att delta i årsstämman.

Anmälan kan göras per post till Envirologic AB (publ), Söderforsgatan 1, 752 28 Uppsala eller per e-post till VD johan.wennerberg@envirologic.se. Uppge namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt aktieinnehav vid anmälan. Behörighetshandlingar, såsom fullmakter och registreringsbevis bör i förekommande fall sändas till Bolaget före stämman. Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden kan göra anmälan härom inom den tid och på det sätt som angivits ovan. Fullmaktsformulär för ombud tillhandahålls på www.envirologic.se.

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste hos förvaltaren i god tid före den 18 april 2020 begära tillfällig omregistrering (rösträttsregistrering) av aktierna för att kunna delta i stämman.

Förslag till föredragningslista på stämman

 • 1 Stämmans öppnande av styrelsens ordförande.
 • 2 Upprättande och godkännande av röstlängd.
 • 3 Val av ordförande vid stämman.
 • 4 Godkännande av dagordningen.
 • 5 Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
 • 6 Prövning av om stämman blivit sammankallad i laga ordning.
 • 7 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
 • 8 VD:s anförande samt i förekommande fall redogörelse av Bolagets revisor.
 • 9 Beslut om
 1. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
 2. dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
 3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och tidigare VD Jan Sandberg.
 • 10 Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.
 • 11 Val av styrelse och revisorer.
 • 12 Fastställande av arvode till styrelse och revisor.
 • 13 Val av Valberedning.
 • 14 Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner.
 • 15 Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
 • 16 Stämmans avslutande

Förslag till beslut vid årsstämman i Envirologic AB (publ)

Följande förslag kommer att framställas på bolagsstämman

 • § 9 b) Förslag till disposition av bolagets resultat.
  Styrelsen föreslår att ansamlad förlust -4 598 895 kr, årets vinst 641 851 kr och överkursfond 19 498 240 disponeras så att i ny räkning överföres 15 541 196 kr.
   
 • § 10 Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.
  Valberedningen föreslår att sex styrelseledamöter och en styrelsesuppleant skall väljas. Enligt bolagsordningen skall styrelsen bestå av lägst fyra och högst sju styrelseledamöter samt högst två styrelsesuppleanter.
   
 • § 11 Val av styrelse och revisorer.
  Valberedningen föreslår omval av Leif Glantz, Jan Sandberg, Kenneth Alness och att nuvarande styrelsesuppleant Christer Pamrin väljs in som ordinarie styrelsemedlem samt nyval av Anna Leinder och Anders Lundström. Till styrelsesuppleant föreslås nuvarande styrelsemedlem Anders Lif.
 • Valberedningen föreslår omval av Linda Sandler till revisor och Sten Åke Eriksson till revisorssuppleant.
  Yttrande beträffande valberedningens förslag till nyval av styrelsemedlemmar
  Valberedningen har som underlag till sitt förslag genomfört en utvärdering av styrelsen och dess arbete.  Utifrån bolagets långsiktiga strategiska utvecklingsriktning har särskild fokus lagts på bedömningen av styrelsens kompetens, erfarenhet och bakgrund.

Anna Leinder är född 1976 och är svensk medborgare. Anna har erfarenhet av att etablera och driva internationella sälj- och service organisationer. Anna har under många år arbetat inom pappers- och massaindustrin, bland annat som VD för GL&V Sweden AB.
Sedan några år tillbaka driver Anna en egen konsultbyrå inom bland annat strategi, innovation och HR. I tillägg till ovan är hon också grundare och VD för Diretto, en digital lönebyrå för privatpersoner.
Anna Leinder anses vara oberoende gentemot Envirologic AB och bolagsledningen.
Anna äger 2000 B-aktier direkt och via bolag per dagen för denna kallelse

Anders Lundström är född 1964 och är svensk medborgare. Han har en civilingenjörsexamen i maskinteknik från KTH och arbetat som vd för börsnoterat bolag, ledare och styrelsemedlem inom ett flertal branscher som IT, industriell automation och nanoteknologi. Det som genomsyrar Anders bakgrund är affärsutveckling och att skapa tillväxt i aktuella företag. Anders är idag styrelseordförande i W5 Solutions och Frank Digital Experiences samt styrelsemedlem i Enersize. Anders Lundström anses vara oberoende gentemot Envirologic AB och bolagsledningen. Anders äger inga aktier i Envirologic AB, direkt och via bolag per dagen för denna kallelse.
 

 • § 12 Fastställande av arvode till styrelse och revisor.

Valberedningen föreslår att arvodera Anna Leinder, Anders Lundström och Kenneth Alness med 1 (ett) prisbasbelopp vardera, i övrigt skall inga styrelsearvoden utgå. Styrelsemedlemmars eventuella operativa arbete samt revisorernas arbete ska arvoderas enligt räkning som skall godkännas av VD.
 

 • § 13 Val av Valberedning
  De tre ägarkonstellationerna nedan utgör tillsammans > 50%  av röstetalet för samtliga aktier i Envirologic AB och föreslår gemensamt:
 1. Att valberedningen skall bestå av 3 personer.
 2. Omval av Christer Pamrin representerande Ramsta Innovation AB samt Företagssupport Christer Pamrin AB och Anders Landelius representerande Akumal Invest AB samt Xcaret Invest samt Leif Glantz representerande Svesin Investment AB.
 3. Christer Pamrin som ordförande i valberedningen.
 4. Valberedningens uppgift skall, primärt, vara att föreslå Årsstämman:
 1. Antal ordinarie styrelseledamöter och antal styrelsesuppleanter.
 2. Lämpliga styrelsemedlemmar, såväl ordinarie som suppleanter
 3. Styrelsearvoden.
   
 • § 14 Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner
  Beslut att bemyndiga styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner varvid styrelsen bemyndigas att besluta om att emissioner ska kunna ske mot kontant betalning, mot apportegendom och/eller genom kvittning, eller i övrigt förenas med villkor.  Syftet med förslaget är att ge styrelsen handlingsfrihet i samband med eventuella företagsförvärv, kapitalanskaffning och vid rekryteringar.  
   

Fullständiga och slutliga förslag till beslut enligt ovan samt årsredovisning och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget och sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress innan årsstämman. Sagda handlingar samt fullmaktsformulär kommer även finnas tillgängliga på Bolagets webbplats, www.envirologic.se

Övrigt

Bolaget har för närvarande 9 867 453 utestående aktier, varav 395 100 aktier av serie A (10 röster/aktie) och 9 472 353 aktier av serie B (1 röst/aktie). Antalet röster är 13 423 353.

Om Envirologic

Envirologic är ett miljövårdsföretag för rengöring av hälsovådliga utrymmen med hjälp av avancerad robotteknik.

Envirologic utvecklar robotar för automatisk rengöring av hälsovådliga utrymmen.

Bolaget levererar tekniska lösningar, som hjälper kunderna att på ett kostnadseffektivt sätt, skapa rena och hygieniska miljöer utan att äventyra hälsan hos de anställda.

Robotar har sålts och installerats i ett stort antal länder, totalt har mer än 800 robotar levererats till kunder i Europa, Nordamerika, Australien och Asien.
Marknadspotentialen inom den europeiska lantbrukssektorn överstiger 10 000 MSEK.

Världsmarknaden för robotsystem inom denna sektor leds av Envirologic.

Den viktigaste kundbranschen är idag djurproduktion.

Bolaget har som långsiktigt mål att vidareutveckla tekniken inom flera andra branscher.

Envirologic AB har sin verksamhet i Uppsala. Här leds och bedrivs produktutveckling, tillverkning, marknadsföring och försäljning.

För ytterligare information se www.envirologic.se eller kontakta VD Johan Wennerberg via johan.wennerberg@envirologic.se eller 018-39 82 30.

Bolaget följer myndigheternas rekommendationer beträffande eventuell framflyttning av Årsstämman p.g.a. Covid-19 smittorisk.

Uppsala i mars 2020

Styrelsen i Envirologic AB (publ)

Johan Wennerberg
+46 18 39 82 30
info@envirologic.se

Envirologic är ett miljövårdsföretag och en ledande global leverantör av automatiserade tvättlösningar för svåra arbetsmiljöer. Envirologic har utvecklat och patenterat bland annat en tvättrobot som hjälper kunderna att på ett kostnadseffektivt sätt, skapa rena och hygieniska miljöer utan att äventyra hälsan hos de anställda. Med omfattande kunskaper inom utvalda branscher erbjuder Envirologic flexibla, helintegrerade tvättlösningar och den service som krävs för problemfri drift. Envirologic grundades 1999 och är ett publikt aktiebolag (XSAT: ENVI) med verksamhet i 18 länder över hela världen genom lokala kontor och ett växande partnernätverk. Envirologic AB har sin verksamhet i Uppsala.

Vill du boka demo eller begära offert?

Fyll i dina kontaktuppgifter så hör vi av oss.