fbpx

Kallelse till årsstämma i Envirologic AB (publ)

Aktieägarna i Envirologic AB (publ), 556572-1775 (nedan ”Bolaget”) kallas till årsstämma den 25 april 2019 kl. 10.00 i Bolagets lokaler Söderforsgatan 1, 752 28 Uppsala.

  Anmälan och rätt att delta
Rätt att delta i årsstämman har den som
• dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 17 april 2019, samt
• dels senast kl.12:00 den 22 april 2019 till Bolaget anmält sin avsikt att delta i årsstämman. 

Anmälan kan göras per post till Envirologic AB (publ), Söderforsgatan 1, 752 28 Uppsala eller per e-post till jan.sandberg@envirologic.se. Uppge namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt aktieinnehav vid anmälan. Behörighetshandlingar, såsom fullmakter och registreringsbevis bör i förekommande fall sändas till Bolaget före stämman. Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden kan göra anmälan härom inom den tid och på det sätt som angivits ovan. Fullmaktsformulär för ombud tillhandahålls på www.envirologic.se.

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste hos förvaltaren i god tid före den 17 april 2019 begära tillfällig omregistrering (rösträttsregistrering) av aktierna för att kunna delta i stämman.

Förslag till föredragningslista på stämman
1. Stämmans öppnande av styrelsens ordförande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordningen.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen. 
8. VD:s anförande samt i förekommande fall redogörelse av Bolagets revisor. 
9. Beslut om 
    • fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen, 
    • dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, 
    • ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och VD. 
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn. 
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter. 
12. Val av styrelse och revisorer. 
13. Val av Valberedning. 
14. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner. 
15. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen 
16. Stämmans avslutande 

Förslag till beslut
Följande förslag kommer att framställas på bolagsstämman

• Punkt 10: Beslut att inga styrelsearvoden utgår till styrelseledamöter och suppleant, som äger aktier i Bolaget. Styrelseordförandens operativa arbete samt revisorernas arbete ska arvoderas enligt räkning som skall godkännas av styrelsen.
• Punkt 11: Beslut att fem styrelseledamöter och en styrelsesuppleant ska väljas. Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst fyra och högst sju styrelseledamöter samt högst två styrelsesuppleanter.
• Punkt 12: Beslut att välja Leif Glantz, Jan Sandberg, Kenneth Alness, Anders Lif och Bjarne Graff till styrelseledamöter samt Christer Pamrin till styrelsesuppleant samt att välja Linda Sandler till revisor och Sten Åke Eriksson till revisorssuppleant.
• Punkt 13: Beslut att Valberedningen skall bestå av 3 personer.
  – Christer Pamrin representerande Ramsta Innovation AB samt Företagssupport Christer Pamrin AB
  – Anders Landelius representerande Akumal Invest AB samt Xcaret Invest
  – Leif Glantz representerande Svesin Investment AB.
Valberedningens ordförande är Christer Pamrin.
Valberedningen representerar därmed över 50% av röstetalet för samtliga aktier i Envirologic AB.
Valberedningens uppgift skall vara att föreslå Bolagsstämman/Årsstämman:
1) Antal ordinarie styrelseledamöter och antal styrelsesuppleanter. Enligt gällallande bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst fyra och högst sju styrelseledamöter samt högst två styrelsesuppleanter.
2) Lämpliga styrelsemedlemmar, såväl ordinarie som suppleanter
3) Styrelseordförande.
4) Styrelsearvoden.
• Punkt 14: Beslut att bemyndiga styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner varvid styrelsen bemyndigas att besluta om att emissioner ska kunna ske mot kontant betalning, mot apportegendom och/eller genom kvittning, eller i övrigt förenas med villkor. Syftet med förslaget är att ge styrelsen handlingsfrihet i samband med eventuella företagsförvärv, kapitalanskaffning och vid rekryteringar.

Fullständiga och slutliga förslag till beslut enligt ovan samt årsredovisning och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget och sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress innan årsstämman. Sagda handlingar samt fullmaktsformulär kommer även finnas tillgängliga på Bolagets webbplats, www.envirologic.se

  Övrigt
Bolaget har för närvarande 8 692 191 utestående aktier, varav 395 100 aktier av serie A (10 röster/aktie) och 8 297 091 aktier av serie B (1 röst/aktie). Antalet röster är 12 248 091. 

Om Envirologic
Envirologic är ett miljövårdsföretag för rengöring av hälsovådliga utrymmen med hjälp av avancerad robotteknik.

Envirologic utvecklar robotar för automatisk rengöring av hälsovådliga utrymmen. Bolaget levererar tekniska lösningar, som hjälper kunderna att på ett kostnadseffektivt sätt, skapa rena och hygieniska miljöer utan att äventyra hälsan hos de anställda.

Robotar har sålts och installerats i ett stort antal länder, totalt har mer än 750 robotar levererats till kunder i Europa, Nordamerika, Australien och Japan. Marknadspotentialen inom den europeiska lantbrukssektorn överstiger 10 000 MSEK. Världsmarknaden för robotsystem inom denna sektor leds av Envirologic med en marknadsandel överstigande 80 %.

De viktigaste kundbranscherna är idag djurproduktion, mälterier samt bilindustri. Bolaget har som långsiktigt mål att vidareutveckla tekniken inom flera andra branscher. Envirologic AB har sin verksamhet i Uppsala. Här leds och bedrivs produktutveckling, tillverkning, marknadsföring och försäljning.

För ytterligare information se www.envirologic.se eller kontakta Jan Sandberg via jan.sandberg@envirologic.se eller 018-39 82 30.

Uppsala i mars 2019
Styrelsen i Envirologic AB (publ)

Vill du boka demo eller begära offert?

Fyll i dina kontaktuppgifter så hör vi av oss.