fbpx

Delårsrapport januari – mars 2019

Envirologic AB (Publ)

Väsentliga händelser under perioden:

  • Nettoomsättning för perioden uppgår till, 2 662 tkr (7 999 tkr)
  • Resultat före skatt för perioden uppgick till-1 069 tkr (2 425 tkr)
  • Eget kapital 31 mars 2019 uppgick till 17 150 tkr (14 572tkr), varav Aktiekapital 1 139 tkr (999 tkr)
  • Likvida medel, 31 mars 2019, 7 907 tkr (5 409 tkr)
  • Periodens resultat per aktie uppgick till -0,10 kr ( 0,25 kr)

Väsentliga händelser efter perioden:

  • Teckningsoptionerna TO 2 B har lösts till 90,2 % vilket tillför bolaget 4,1 Mkr före emissionsutgifter om ca 0,3 Mkr.

Granskning av räkenskaperna 

Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisorer.

Kommunikén har upprättats i enlighet med reglerna för Spotlight Stock Market.

Kommande rapporttillfälle

Delårsrapporter för 2019 kommer att publiceras 23/8 (Q2) och 22/11 (Q3).

Bokslutskommuniké för 2019 publiceras 28 februari 2020.

Uppsala den 24 maj 2019

Jan Sandberg                                                                   

Verkställande direktör                                                    

Styrelseledamot

Läs hela rapporten här

Vill du boka demo eller begära offert?

Fyll i dina kontaktuppgifter så hör vi av oss.