fbpx

Bokslutskommuniké 2021

Publicerat: 2022-02-18 08:00:00

Periodens resultat i korthet

 • Nettoomsättning för perioden uppgår till 37 640 tkr (34 863 tkr)
 • Nettoomsättning för fjärde kvartalet uppgår till 14 020 tkr (8 236 tkr)
 • Resultat före skatt för perioden uppgick till -1 340 tkr* (-2 149 tkr)
 • Resultat före skatt för fjärde kvartalet uppgick till -480 tkr* (-4 333 tkr)
 • Eget kapital 31 december 2021 uppgick till 18 971 tkr (20 163 tkr), varav Aktiekapital 1 293 tkr (1 293 tkr)
 • Eget kapital per aktie uppgick till 1,92 kr (2,04 kr)
 • Likvida medel, 31 december 2021 7 058 tkr (10 520 tkr)
 • Periodens rörelseresultat per aktie uppgick till -0,07 kr (-0,01 kr), resultat efter skatt per aktie uppgick till -0,12 kr (-0,23 kr)
 • Fjärde kvartalets rörelseresultat per aktie uppgick till -0,01 kr (-0,23 kr), resultat efter skatt per aktie uppgick till
  -0,05 kr (-0,17 kr)

Orderläge

 • Periodens orderingång uppgår till 129 (85) robotar och 115 (102) robotar har levererats.
 • Fjärde kvartalets orderingång var 53 (28) robotar och 42 (22) robotar har levererats

*Varav 2 279 tkr är kostnader av engångskaraktär som belastar resultatet i fjärde kvartalet

Kommentar från VD Martin Pamrin

Efter en stark avslutning på 2021 och med en försäljning för året som helhet samt specifikt fjärde kvartalet på historiska rekordnivåer går Envirologic in i det nya året med stor tillförsikt och optimism. Efterfrågan på en alltmer mogen marknad för automatiserad högtryckstvätt av grisstallar är fortsatt på uppåtgående. Vi ser att allt fler grisuppfödare överger manuell stalltvätt till fördel för automatiserad tvätt med syfte att uppnå ökad produktivitet, förbättrad arbetsmiljö och bättre hygien. Vi förutspår dessutom att ökande krav på restriktiv antibiotikaanvändning inom djurhållningen i Europa kommer bidraga ytterligare till att belysa vikten av god hygien i djurhållning.

Det ökande intresset för våra produkter tar sig bland annat uttryck i att vi återkommande kontaktas av distributörer som önskar sälja vår tvättlösning från så vitt skilda delar av världen som Asien, Sydamerika, Oceanien och Europa. Under 2022 kommer vi intensifiera arbetet med att säkerställa att våra befintliga partners får de allra bästa förutsättningar att marknadsföra och sälja våra produkter. Vi kommer också lägga stor kraft på att bredda vårt partnernätverk genom att etablera nya partnerskap på ännu oexploaterade marknader. Diskussioner pågår bland annat för att i en nära framtid etablera nya partnerskap i t.ex. Tyskland och Polen.

Utvecklingen av en tvättrobot anpassad för automatiserad tvätt av kycklingstall har som tidigare kommunicerats tagit längre tid än ursprunglig plan. Då vi nu lyckats hitta en stabil teknisk plattform planerar vi nu efter genomförda användartester i autentisk miljö för en marknadsintroduktion under andra halvåret 2022. Vi har redan fått positiva signaler ifrån marknaden och ser fram emot att komma igång med marknadsbearbetningen.

Under sommaren flyttar vi verksamheten till större och bättre anpassade lokaler för ökad produktion vilket är i linje med våra tillväxtambitioner. I dessa nybyggda och moderna lokaler hoppas vi kunna bidra till fortsatt god trivsel och engagemang hos personalen samt öka Envirologics attraktionskraft som arbetsgivare.

Slutligen så skulle jag vilja tacka för förtroendet samt möjligheten att tillsammans med mycket kompetenta kollegor befästa Envirologics marknadsledande position inom automatiserad högtryckstvätt i utmanande miljöer. Det är med stor entusiasm och glädje vi tar oss an denna uppgift och ser fram emot ett mycket spännande år!

Martin Pamrin / Verkställande direktör

Martin Pamrin
Tel:        +46 (0)72 500 99 72
E-mail:   martin.pamrin@envirologic.se

Envirologic är ett miljöteknikföretag som marknadsför en patenterat ett robotsystem för kostnadseffektiv rengöring i hälsovådliga miljöer. Bolaget är en ledande global leverantör av automatiserade tvättlösningar inom bland annat grisproduktion. Envirologic är ett publikt aktiebolag (XSAT: ENVI) med huvudkontor i Uppsala.

Vill du boka demo eller begära offert?

Fyll i dina kontaktuppgifter så hör vi av oss.