fbpx

Bokslutskommuniké 2019

Väsentliga händelser under perioden:Nettoomsättning för perioden uppgår till, 25 325 tkr (23 587 tkr)Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgår till, 11 507 tkr (4 675 tkr)Resultat före skatt för perioden uppgick till 787 tkr (2 442tkr)Resultat före skatt för fjärde kvartalet uppgick till 1 477 tkr (-1 690 tkr)Eget kapital 31 december 2019 uppgick till 22 446 tkr (18 022 tkr),
varav Aktiekapital 1 293 tkr (1 139 tkr)Likvida medel, 31 december 2019, 13 482 tkr (9 069 tkr)Periodens rörelseresultat per aktie uppgick till 0,09kr (0,29 kr)Fjärde kvartalets rörelseresultat per aktie uppgick till 0,15 kr (-0,19 kr)Teckningsoptionerna TO 2 B har lösts till 90,2% vilket tillför bolaget 4,1 Mkr
före emissionsutgifter om ca 0,3 Mkr.Ny VD för bolaget har rekryterats. 

Kommentarer från VD Johan Wennerberg:

2019 markerade en milstolpe i Envirologics historia. Det var inte bara bolagets 20-årsjubileum utan också vårt omsättningsmässigt bästa år någonsin.

Försäljningen inleddes något trögt i efterdyningarna av den svåra torkan 2018, men andra halvåret tog orderingången fart ordentligt. Vi levererade EVO Cleaner till kunder i Sverige, Danmark, Finland, Frankrike, Holland, Spanien, Tyskland, Kanada, Japan, Kina och Sydkorea. Vi tog även emot beställningar från Rumänien och Tjeckien för leverans i första kvartalet 2020.

Det är framför allt tre faktorer som verkar positivt på vår försäljning – större fokus på arbetsmiljöproblem i branschen; ökad konkurrens; samt de allt högre priserna på fläsk.

I takt med att arbetsmiljöfrågor uppmärksammas allt mer i samhällsdebatten ökar också medvetandet om arbetsmiljöproblemen inom grisnäringen, där ett av de mest hälsovådliga arbetsmomenten är manuell högtryckstvättning av stall. Parallellt med den ekonomiska nyttan av Envirologics tvättrobot har vi länge lyft just hälsoaspekten i vår kunddialog. Vi märker nu att detta argument får allt större tyngd.

Den afrikansk svinpesten fortsätter sprida sig, framför allt i Kina, vilket leder till att fläskpriserna skjuter i höjden. Med stigande priser ökar investeringsviljan hos grisproducenter, och många väljer nu att satsa på modern teknik, som till exempel tvättrobotar, av omsorg om både personal och djur.

Sedan några år tillbaka har vi en ny kollega i branschen som har tagit en stark position på sin hemmamarknad Danmark. Äntligen får vi lite draghjälp, för även om vi är konkurrenter så jobbar vi mot samma mål. Tillsammans blir vi starkare, når ut bredare med vårt budskap och får mer uppmärksamhet.

Konkurrens är bra också av andra skäl. Det tvingar oss att vässa vår marknadskommunikation, vidareutveckla våra produkter för att säkerställa att vi även fortsättningsvis har den tekniskt bästa och mest kostnadseffektiva lösningen, och att se över vår prisstrategi. Som ett led i det senare, lanserade vi under tredje kvartalet en riktad kampanj med väsentlig sänkta priser på utvalda marknader. Detta gav omedelbar respons och bidrog till den goda orderingången under fjärde kvartalet.

Även om omsättningen slog rekord blev resultatet för helåret 2019 blygsamt. Detta beror på något lägre marginaler på sålda robotar, men framför allt på att vi skrev ned lagervärdet på begagnade robotar och skrev ned fordringar på vårt danska dotterbolag, i syfte att stärka bolaget där inför den expansion vi planerar 2020. Som vi tidigare kommunicerat förstärkte vi också den svenska organisationen med en servicetekniker och en supportingenjör, vilket medfört högre overheadkostnader.

De ökande volymerna skapade vissa utmaningar i produktionen och vi har jobbat hårt för att effektivisera våra produktionsmetoder inför 2020.

För att stärka vår marknadsföring har vi nyligen anställt en marknadsassistent som ska ansvara för bolagets hemsida och sociala medier, koordinera mässor och kundbesök, samt utforma och uppdatera marknadsföringsmaterial.

Arbetet med att ta fram en tvättrobot för kycklingstallar fortsätter. Våra initiala tester i fält har resulterat i värdefull information för den fortsatta utvecklingen.

Som nytillträdd VD känner jag en stor trygghet i att den kunskap och gedigna erfarenhet som finns i bolaget är en stabil grund att bygga vidare på. Det är en förmån att få ta över taktpinnen i det här läget och tillsammans med bolagets grundare Jan Sandberg och övriga medarbetare leda Envirologic in i nästa fas. Jag ser med förväntan fram emot det kommande året!

Johan Wennerberg, VD

Johan Wennerberg
+46 18 39 82 30
info@envirologic.se

Envirologic är ett miljövårdsföretag och en ledande global leverantör av automatiserade tvättlösningar för svåra arbetsmiljöer. Envirologic har utvecklat och patenterat bland annat en tvättrobot som hjälper kunderna att på ett kostnadseffektivt sätt, skapa rena och hygieniska miljöer utan att äventyra hälsan hos de anställda. Med omfattande kunskaper inom utvalda branscher erbjuder Envirologic flexibla, helintegrerade tvättlösningar och den service som krävs för problemfri drift. Envirologic grundades 1999 och är ett publikt aktiebolag (XSAT: ENVI) med verksamhet i 18 länder över hela världen genom lokala kontor och ett växande partnernätverk. Envirologic AB har sin verksamhet i Uppsala.

Läs hela beslutskommuniké här

Vill du boka demo eller begära offert?

Fyll i dina kontaktuppgifter så hör vi av oss.